Edukacija za biciklističke vodiče


TERMIN IDUĆE PLANIRANE EDUKACIJE: OŽUJAK 2021.

Početkom 2020. godine objavit  će se termin za sljedeću edukaciju. Pozivamo vas da pratite ovdje objavljene informacije, a objavit ćemo ih u veljači 2021.

Točne lokacije održavanja edukacija i ostali detalji naknadno će biti javljeni prijavljenim polaznicima.

Zainteresirani polaznici mogu se javiti emailom na martin@irta.hr.

 

INFORMACIJE O EDUKACIJI

Edukacija za biciklističke vodiče koju IRTA d.o.o provodi još od 2008. godine, službeno je ušla u "Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeta za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma" sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

U skladu sa stavcima 4., 5., 6. i 7. članka 92. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma Republike Hrvatske, utvrđuje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovarajućim za obavljanje određene aktivnosti iz članka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti. U popis iz stavka 3. članka 92 upisuju se i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča te kao što je i edukacija za "Bike vodiče" koja su odobrila nadležna državna tijela odnosno institucije u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi.

IRTA d.o.o. je u edukaciju biciklističkih vodiča uključena od 2008. godine kao jedini takav pružatelj usluga u Hrvatskoj. 2009. godine IRTA je dobila suglasnost da održava edukacije s podrškom Hrvatskog biciklističkog saveza (HBS) pri čemu se od strane HBS-a svim uspješnim polaznicima izdaju licence za biciklističke vodiče. 

Posebnu vrijednost edukaciji dao je novi Priručnik za biciklističke vodiče, službeno katalogiziran i izdan u 2015. (nakon niza godina poboljšavanja), jedini takve vrste u Hrvatskoj, koji se dodjeljuje svim polaznicima edukacije. 

Trajanje edukacije: 5 dana (3+2 dana; kroz dva vikenda)

Gradivo obrađeno u edukaciji:
Edukacija obrađuje gradivo kroz teoretski, praktični i terenski rad.

 • Odnos s gostom, oprema vodiča, vođenje grupe;
 • Kartografija, GPS, orijentacija (s vježbama orijentacije na terenu), specijalizirane aplikacije;
 • Izrada turističkih paketa;
 • Osnove fiziologije i prehrane;
 • Prva pomoć;
 • Zakonska regulativa;
 • Osnove o biciklima: vrste, dijelovi, položaj tijela, podešavanje, e-bike;
 • Tehnike vožnje;
 • Poligon;
 • Terenski servis;
 • Destinacijski razvoj outdoor (aktivnog) turizma.

Kroz cijelo vrijeme edukacije rad polaznika vrednovan je u više segmenata (praktično i teoretski), a na kraju se piše završni pismeni ispit. Cjelokupno vrednovanje daje konačnu potvrdu prolaska na edukaciji.

Ako ste zainteresirani za održavanje edukacije na Vašem području (izvan Istarske županije), javite se putem emaila info@istria-bike.com ili martin@irta.hr.